Catholic Shona Hymn 35

Baba Ndinokumbira Utsvene- V.Kudumba

M· Baba ndinokumbira utsvene murupenyu rwangu
V SIA Ndipeiwo simba -- kuti ndigone kuchengetedza utsvene nokuti utsvene hunofadza Mwari, ndihwo ndaza nokusingaperi
B Mwari Mambo --- ndipeiwo simba kuti ndigone kuchengeta u-tsve-ne, muuduku hwangu nomurupenyu rwangu rwose -ndaza inobwinya kwazvo nokusingaperi

Madetembo:

l .Mwenje woutsvene ngaurambe uchingopfuta mandiri, nomunyika yose
2.Kana pasina mafuta egirasiya renyu, mwenje ungadzimwa nemhepo yezviedzo
3.Satani anoziva chose kudzima mwenje woutsvene mu-mu-nhu
4.Zvigova zvik:u.kutu kuti amukezve, murupenyu rwechitendero

Chorus:

S/AJT Ndibatsirei kuti ndirege kurasa utsvene -- Ndinokumbira rubatsiro rwenyu, muzita raJesu -- Mambo wedu.
B Ndibatsirei ndirege kurasa utsvene ndinokumbira rubatsiro -- Muzita raYesu Kristo Mambo wedu .

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.