Catholic Shona Hymn 34

Baba Muna Masimba Ose- R. Kahondo

M · Baba muna masimba ose
VS/A Mutsai mwoyo wangu ndikutendei pane zvamandiitira mandipa simba rokukunda nokunyadzisa muidzi
B Mutsai mwoyo wangu ndikutendei zvamandiitira mandipa simba rokukunda nokunyadzisa muidzi
Madetembo:
1.Simba iro ndiro randinovimba naro nguva dzose
2.Ndisina simba renyu handigoni kumira muururami
3.Nditumirei mweya wenyu musande kuti anditungamirire
4.Ndinoda kukufadzai pose pandinenge ndiri
5.Handidi kukutadzirai Amen
Chorus:
All Musazondisiya ndiri ndoga nokuti nzira dzasatani dzakawanda

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.