Catholic Shona Hymn 37

Baba Ndinokutendai -JK. Dzingai

M· Baba ndinokutendai
V·. SIA Muna masimba osee mutsai-i-i mwoyo wangu ndikutendei pane zvose zvamakandiitira, ndinodaa kukutendai. Mandipa simba rokukunda nokunyadzisa muidzii, ndinoda kukutendai
TIB: Mwari munamasimba ose, mu-tsa-i mwoyo wangu, ndi-no-da ndinodaa kukutendai . Mandipa simba rokukunda nokunyadzisa muidzi, ndinoda kukutendai

Madetembo:

I. Simba iro ndiro randinovimba naro nguva dzose
2.Handigoni kumira muururami
3.Ndinokumbira musambondisiya ndiri ndoga
4.Nditumirei mweya wenyu musimbisi
5.Ndinoda k.ukufadzai pose pandinenge ndiri
6.Handidi kukutadzirai

Chorus:

Ndisina simba renyu ndinowa Ndisina simba renyu Tenzi ndinowa

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.