Catholic Shona Hymn 38

Baba Tarirai Norupfave - T.S. Taoneyi

M· Baba tarirai norupfave Tarirai norupfave
V.· SIA Isu tose tiri pano, sangano rose ravatenderi, Papa muBhishopi navapriste vose
B Isu tose -- tarirai rose ravatenderi tarirai --- muBhishopi navapriste

Part 1:

Chorus as above: Madetembo:

1. Tiri vamwe tiri venyu
2. Jesu akatitenga neropa rake

Part 2: Madetembo:

1.Tinokumbirira vasati vave neuk:ama nemi
2.Tinokumbirira vahedheni navatsauk:i Chorus:

SIA Pinzai vose mumba menyu pinzai vose mumba menyuu rudzi rukuru rwenyu
B Pinzai vose mumba menyu pinzai vose mumba menyuu tive rudzi rukuru rwenyu

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.