Catholic Shona Hymn 39

Baba Tinofara -L. Nyatwa

M· Baba tinofara
V.· SIA Tinofara pamusana pechitendero chinotiumba chinotiumba chitendero nolrutibatanidza semhuri imwechete
B Tinofara pamusana pechitendero chitendero chinotiumba chitendero nolrutibatanidza semhuri imwechete

Madetembo:

1.Tinoziva nolrutya lruti undingoveni hungatiparadzanise
2.Undingoveni nolrungozvifunga zvingatiparadzanise
3. Tibatsireiwo Baba tisimbaradzeiwo muchitendero
4. Kuti tigosvika kwamunogara muchitonga nokusingaperi

Chorus:

SIA Mwarii Baba -rambai makatibatanidza norudo Mwari Baba tinokumbira girasiya renyu ritisimbaradze mumhuri imwe chete
B --- Rambai makatibatanidza norudo Baba tinokumbira girasiya renyu ritisimba-radze mumhuri imwe chete

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.