Catholic Shona Hymn 77

Dombo Rangu Nemhare Yangu – B.P. Mukoko

M: S/A Dombo rangu nemhare yangu ndiyo Mwari-i
V: S/A Mwari idombo rangu maari ndimo mandichahwanda ndiye nhoo yangu
norunyanga rwangu rworuponeso
B Mwari idombo rangu maari --- ndi-chahwandaaa ndiye nhoo ---
norunyanga rwangu rworuponeso

Madetembo:
1. Ndinodanidzira kuna Tenzi, Tenzi munofanira kurumbidzwa makandiponesa mukandinunura
2. Ndakadaidzira kuna Tenzi pakutambudzika akanzwa izwi rangu kuchema
kwangu kwakasvika munzeve dzake
3. Ndinodanidzira kuna Tenzi, Tenzi muri mwenje wangu nomutsigiri waangu
4. Tenzi ndiye nhoo yavose vanovimba naye
5. Tenzi mupenyu dombo rangu ngarikudzwe Mwari ngaarumbidzwe iye dombo
roruponeso rwangu

Chorus:
S/A Naizvozvo ndichakurumbidzai Tenzi pakati pendudzi dzose ndichakudza
zita renyu
B Naizvozvo ndichakurumbidzai pakati penduu-dzi ndichakudza zita renyu

Hymn Details

One thought on “Hymn 77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.