Catholic Shona Hymn 76

Denga Napasi Zvichapera – C. Takura
M: Denga napasi zvichapera asi mashoko haaperi
V: S/A Mashoko enyu Mambo haaperi asi denga napasi zvichapera, denga napasi
zvichapera asi mashoko enyu haaperi
B Mashoko enyu Mambo haaperi denga napasi zvichapera, denga napasi
zvichapera asi mashoko haaperi

Madetembo:
1.Mambo Yesu achauya kuzosika denga idzva nenyika yakanaka
2.Simukai nesimba renyu Yesu muuye kuzotinunura

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.