Catholic Shona Hymn 74

Dama Rakanaka

M· Dama rak:anaka
V: SIA Vanok:ushwa muvhu rakanaka, ndivo vanorinzwa, vorigamuchira, ndok:ubereka
B Dama rak:anaka, vanokushwaa, vanorinzwa, vorigamuchira ndok:ubereka

Madetembo:
l.Mwari ngaatipe gomborero
2.Nokutikomborera
3.Ngaapenyese cbiso chak:e
4.Chiso chak:e pamusoro pedu
5.Pasi pano panoziva
6.Panoziva nzira dzenyu

Chorus:
All Vorigamuchira ndokubereka

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.