Catholic Shona Hymn 73

Dai Wangotipinzawo

M Dai Mwari wangotipinzawo
V S Dai Mwari wedu wangotipinzawo mugwara rorugare, wangotipinzawo mugwara rorugare
B --Mwari wedu wangotipinzawo mugwara rorugare, wangotipinzawo mugwara rorugare
Madetembo :
l.Pururudzirai Mambo nyika dzose muitire Mambo nomufaro
2.Uyai pamberi pake muchiimba
3.Muchiimba nokufara
4. Zivai k:uti Mambo ndiye Mwari
5. Ndiye Mwari akatiita
6.Tiri rudzi rwak:e
7.Makwai edanga rake
8. Pindai pamusuwo wake mucbitenda
9. Rumbidzai zita rake

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.