Catholic Shona Hymn 72

Dai Maitiro Angu Agova Akarurama- M Matondo M·

SIA Dai maitiro angu agova akarurama
V SIA Vakakomborerwa zvavo vane upenyu husina chinoshoreka vanofarnba zviri pamute-mo waTenzi
B: Vakakomborerwa vakakomborerwa vanofamba zviri pamute-mo waTenzi

Madetembo:

l.Ndichakurumbidzai nomoyo uri pachokwadi pandinodzidza zvirongwa zvenyu zvakarurama. Dai --
2.Makati mitemo yenyu ichengetwe itai kuti ndirege kutsauka. Dai --
3.Ndichachengeta mitemo yenyu musandirase zvachose. Dai ---

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.