Catholic Shona Hymn 71

Chose Chamunokumbira- A. Mugabe

M Chose chamunokumbira
V SIA Chiri chose chamunokumbira muk:anamata muchachigamuchira chamunokumbira muchitendera muchachigamuchira
B --- Chamunokumbira kuna Mwari --- muchachigamuchira -- muk:anamata muchachigamuchira

Madetembo:

l .Ndiani angakwira mugomo raMambo ndiyani angamira panzvimbo yake tsvene
2.Uyo ane maoko akachena nomoyo wakanaka
3. Mwari ngaasimuk:e vavengi vake vaparadzwe
4. Jmbirai Mambo nziyo dzokurumbidza achazviratidza pamusoro pamakore

Chorus:

Vakarurama ngavafare ngavafare Mambo anovanzwa Vakarurama ngavafare kwazvo nokuti Mambo anovanzwa

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.