Catholic Shona Hymn 70

Chiuyai Mambo Yesu -Z.N Terere

M· SIA Chiuyai Mambo Yesu
V All lye Johane akanzwa izwi richiti ndinokurumidza kuuya kuzopa mubairo munhu wose maererano namabasa ake

Madetembo:

l.Ndini Arifa naOmega ndini mviromviro nomugumovakakomborerwa avo vanochenesa mijivha yavo vachizopinda muguta napamazambara
2. Ndini Yesu ndakatumira ngirozi yangu kuti izokuparidzirai uchapupu uhwu hwezvamasangano
3. Ndini wechizvarwa chaDhavhiti ndini hweva inotaima
4. Mweya nomwenga vanoti chiuyai anenge achinzwa izwi ngaatiwo chiuyai

Chorus:

All Chiuyai Yesu nemubairo chiuyai Yesu Mambo

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.