Catholic Shona Hymn 63

Chinzwai Zvinodikaowa NaTenzi- J. Makoni

M· SIA Chinzwai zvinodikanwa naTenzi
V S Kuita zvak.arurama --- kuratidza rudo nguva dzose --- uye kugara tiine hukamaa --- hwakanak.a naMwari wedu
B -- Zvak.arurama -- kuratidza rudo nguva dzose -- kugara -- tine hukama -- naMwari wedu

Madetembo:

1.Teererai munzwe imi vanhu, imi vanhu vose
2.Kutya Mwari ndihwo uchenjeri, uchenjeri chaihwo

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.