Catholic Shona Hymn 62

Chinhu Chandinokurairisa Kwazvo Ndechichi- N F Kampira

M · SIA Chinhu chandinokurairisa kwazvo ndechichi:
V SIA Vanhu vose, vak:umbirirwe vanyengetererwe, varevererwe-e, vaongerwe, kuti tigogara norugare nguva dzosee, norunyararo, pakunamata Mwarii, nomugariroo unofadza Tenzi.
B: --- Vanhu vose, vakumbirirwe vanyengetererwe, varevererwe -e, vaongerwe, kuti tigogara norugare nguva dzosee, norunyararo pakunamata Mwari, nomugariroo unofadza ivo Tenzi.

Madetembo:

I.Kunongova Mwari mumwe chete nomurevereri mumwe chete.
2.Murevereri mumwe chete ndiye Yesu Kristo .
3.Huchapupu ihwohwu, hwak:asak:a ndigadzwe, kuva muparidzi nomunyai waMwa-ri.

Chorus:

Mwari anoda, anoda vanhu vaponeswe, anoda --- vanhu vaponeswe --­ pak:uziva kuti --- ndiye ru-dzikinuro rwavose --- huchapupu pa-nguva inoda Mwari kuti vanhu vaponeswe. --- Mwari anoda kuti vanhu vaponeswe --- kuti vanhu vaponeswe, vagosvitswa pakuziva --- Yesu Kristo ndiye ru-dzikinurwo rwavose, zvigova huchapupu pa-nguva , inoda Mwari, kuti vanhu vaponeswe

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.