Catholic Shona Hymn 61

Chingwa Chamunopa Mambo - W Munodawafa

M· Chingwa chamunopa Mamboo
V All Chinopa upenyu kuvanhu vose chingwa chamunopaa chinopa upenyu kuvanhu vose

Madetembo:

I .Vakaropafadzwa avo vane nzira yakarurama, vanofamba mumurau waMambo
2.Vakaropafadzwa vanochengeta mitemo yake, vanomutsvaga nomwoyo wose
3.Vakarurama havaiti chinhu chisina kururama, vanofamba munzira dzake
4.Akatirayira zvirevo zvake, kuti tizvichengete zvakanaka
5.Haiwa dai nzira dzangu dzaigadzirirwa , kuchengeta mitemo yake

Chorus:

All Chinopa upenyu kuvanhu vosee chingwa chamunopa Mambo

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.