Catholic Shona Hymn 60

Chingwa Chamunopa -L. Hakireni

 

M Chingwa chamunopa
V All Chamunopa Mambo
M· Mambo chinopa
V All Upenyu kuvanhu vose

Madetembo:

I Vakaropafadzwa avo vane nzira yakarurama, vanofamba mumurau waMambo
2.Vakaropafadzwa vanochengeta mitemo yake, vanomutsvaga nomwoyo wose
3.Vak:arurama havaiti chinhu chisina kururama, vanofamba munzira dzake
4.Akatirayira zvirevo zvake, kuti tizvichengete zvakanaka
5.Haiwa dai nzira dzangu dzaigadzirirwa, kuchengeta mitemo yake

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.