Catholic Shona Hymn 58

Chiiko Chingatiparadzanisa Norudo RwaMwari- W.S. Chirove

 

M· SIA Chiik:o chingatiparadzanisa norudo rwaMwari
V: All Kungavakutambudzikaherekuvengwa-nhamoho-kanakutirufu
M· S/A Tingaparadzaniswa neiko norudo rwaMwari?
V All Ingava nzara here, kushaiwa zvekufuka, kurwara nokurwarirwa-a kana kutirufu

Madetembo:

1. Kunyange rufu kana kutambudzika hazvingatiparadzanisi norudo rwaMwari
2. Kunyange nhamo kana kuvengwa hazvingatiparadzanisi norudo rwaMwari
3. Kunyange nzara kana kurwarirwa hazvingatiparadzanisi norudo rwaMwari
4. Kunyange kurwara kana kushaiwa zvekufuka hazvingatiparadzanisi norudo rwaMwari
5. Kunyange zvazvino kana zvinouya hazvingatiparadzanisi norudo rwaMwari

Chorus:

SIA Kwete kwete kwe-te pazvinhu- izvi zvo-se tiri vakundi- kupfuurisa nokuna iye wakatida- nokuna iye Yesu Kristo
B --- Kwete kwete kwee-te pazvinhu izvi zvo-se tiri vakundi kupfuurisa nokuna iye wakatida, nokuna iye Yesu Kristo

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.