Catholic Shona Hymn 56

Chidzidziso ChaYesu Pachirairo -J.K. Dzingai

 

M· Chidzidziso chaYesu pachirairo chokugumisira Yesu wakataura kuvadzidzi vake
v.- All Moyo yenyu ngairege kudzongodzwa tenderai kuna Mwari munditenderewo, kumba kwababa vangu, kune nzvimbo dzokugara

Madetembo:

l.Musashupika
2.Dai kusina ndingadai ndakakuudzai
3.Ndiri kuendako kundokugadzirirai pokugara
4.Kana ndaenda ndichadzoka ndokutorai
5.Ndichauya ndokutorai
6.Ndinoda kuti imi muve ikoko kwandichange ndava

Chorus:

All Kumba kwaBaba vangu kune nzvimbo zhinji dzokukugara

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.