Catholic Shona Hymn 51

Baba Vokudenga Ndakakutadzirai - F.S. Munangwa

M · Baba vok:udenga ndakak:utadzirai
V SIA Ndakak:utadzirai nok:uk:utsamwisai ndinokodzera k:urangwa nemi ndinopfidza matadzo angu ose
B Ndakak:utadzirai nok:uk:utsamwisai ndinokodzera k:urangwa nemi ndinopfidza matadzo ose

Madetembo:

1.Yesu Kristo ndinzwireiwo tsitsi pak:utadza kwangu
2.Makandida mukandisarudza k:uti ndive wenyu
3.Handichadi k:utadza ndinoda k:ugara nek:ufira kwamuri

Chorus:

SIA Ndipeiwo simba, simba ramweya musande chibvai mandibata chose k:uti ndirege k:utizazve
B Ndipeiwo simba ramweya musande chibvai mandibata chose k:uti ndirege k:utizazve

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.