Catholic Shona Hymn 50

Baba Vetsitsi Ndinokutendai- R. Zinyohwera

M Baba vetsitsi ndinokutendai nomoyo wangu wose
VS/A Ndimi makanaka kwazvo mabvisa mhosva dzangu mandipa rugare rwandakarasa rudo rwenyu haruna mugumo
B --- Makanaka kwazvo mabvisa mhosva dzangu dzose mandipa rugare --­ nokutadza kwangu rudo rwenyu haruna mugumo

Madetembo:

l.Nesakaramende iro rorupinduko masimbisisa mweya wangu nomoyo wangu kuti ndigokurira zviedzo zvose.
2. Ndinonyanyokutarisira rubatsiro rwenyu mundivandudze nesimba ramweya wenyu musande anogara mandiri.
3. Maria amai vaMwari vadiwa namai vanguwo imi ndireverereiwo .
4. Angere muchengeti wangu garai paneni mundichengete mundidzivirire -e zvakaipa zvose.

Chorus:

SIA Ndipei kuteerera kuraira kwenguva dzose ndirege kuvhunduka kutonga k wenyu nguva yokufa kwangu
B --- Kuteerera kuraira kwenyu ndibatsirei --- kuvhunduka kutonga kwenyu nguva yokufa kwangu

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.