Catholic Shona Hymn 49

Baba Vedu Yosefa -A.Mugabe

M Baba vedu Yosefa

Kudavira & Chorus:

SIA Yosefa tinotarisira kunemi tichikumbira kurevererwa nemi-i pana zvose zvatinoshaya
B Baba tinotarisira kunemi-i kurevererwa nemi panazvose zvatinoshaya

Madetembo:

l.Imi muchengeti wakasimba kwazvo Yosefa Musande.
2. Imi makachenjera kwazvo mukuchengeta rnhuri sande tibatsireiwo mukuchengeta mhuri dzedu.
3. Tirevereiwo tigofa norufu rwakanaka tigowana mufaro kudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.