Catholic Shona Hymn 48

Baba Vedu Mwari- M Marimazhira

M Baba vedu Mwarii
V All Tinoteterera Mambo, tinoteterera Mwari-i, zaruriraiwo denga mwana wenyu uyu

Madetembo:

1.Kutadza ndokwavanhu Mwari, tiri vana venyu tinzwei
2.Mukati mutiramwe Mwari, nhamo dzingadurikidzane
3. Tingazive kwaaniko-o mukatirasa nhai Mambo
4. Makatisika ndimi Mwari, motongoramba muinesu
5.Nyadzisai vavengi vedu munzwe chichemo chedu Mambo
6.Mwana wenyu achizorora agare achitonhererwa

Chorus:

SIA Nga-achifara --- mumuzinda wenyu wedenga
B Ngaachifara, mwana wenyu mumuzinda wedenga

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.