Catholic Shona Hymn 47

Baba Vedu Muri Kudenga -S. Nyamajenjere

M· Baba vedu muri kudenga
V All Zita renyu ngarinamatwe, Baba vedu muri kudenga, Baba vedu muri kudenga, zita renyu, ngarinamatwe
Madetembo:
1.Umambo hwenyu ngahusvike, ngahusvike Baba ...
2.Kuda kwenyu ngakuitwe pasi sokudenga ...
3.Tipeiwo nhasi kudya kwedu kwezuva ...
4.Mutiregerereiwo zvatakakutadzirai ...
5. Sokuregerera kwatinoita vakatitadzira . ..
6.Musatirega tichiwira mune zvinotiedza ...
7.Asi mutinunure kune zvakaipa Amen ...
Chorus:
All Zita renyu Baba --- Baba ngarinamatwe ...

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.