Catholic Shona Hymn 46

Baba Vedu Muri Kudenga- A. Shamu Maurufzge

M Baba vedu muri kudenga
V All Zita renyu ngarinamatwe, umambo hwenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe
M Pasisokudenga
V All Zita renyu ngarinamatwe, umambo hwenyu ngahusvike kuda kwenyu ngakuitwe

Tipeiwo nhasi Kudya kwedu kwezuva mutiregerewo zvatakakutadzirai Sokuregerera Kwatinoita ... Sokuregerera Vakatitadzira .... Musatirege tichiwira Mune zvinotiedza, asi mutinunure kune zvakaipa

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.