Catholic Shona Hymn 45

Baba Vedu Muri Kudenga- C.T. Mujuru

M· Baba vedu muri kudenga
V All Baba vedu muri kudenga, zita renyu ngarinamatwe, umambo hwenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe

Madetembo:

1. Tipeiwo nhasi kudya kwedu kwezuva
2. Mutiregerereiwo zvatakakutadzirai
3. Sokuregerera kwatinoita
4. Vakatitadzira

Chorus:

All Musatirega tichiwira mune zvinotiedza asi mutinunure kune zvakaipa

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.