Catholic Shona Hymn 42

Baba Vangu Vokudenga- A G. Mutetwa

M Baba vangu vokudenga tsitsi dzenyu hadzina mugumo V All Nadzo makandichenesa nokundidzosera mufaro ...x2

Madetembo:

l.Mufaro womwana waMwari mufaro womwana waMwari
2.Ndichaedza kukufadzai nomugariro mutsvene netsika dzakanaka
3.Nyasha dzenyu ngadzive neni nokuteterera kwaAmai Maria

Chorus:

SIA Mazviita-a mazviita Mambo ndinotenda zvikuru . ..x2
--- Zvikuru Mambo-o mazviita-a ndinotenda zvikuru ...x2
T Mufaro wenyu makandidzosera ndinotenda zvikuru . ..x2

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.