Catholic Shona Hymn 41

Baba Vangu Ndinzwireiwo Tsistsi - S.G. Wenzeri

M· Baba vangu ndinzwireiwo tsitsi
V SIA Baba vangu, Baba vangu ndinouya kwamuri - ndiri mutadzi- murombo rugare harusi mumwoyo womutadzi -ndinoda kureurura zvose - zvandakatadza -rugare harusi mumwoyo womutadzi Baba vangu ndinzwireiwo tsitsi.
B Baba vangu - ndinouya kwamuri - mutadzi -murombo - ndiri mutadzi barusi mumwoyo womutadzi -ndinoda kureurura zvose - zvandakatadza barusi mumwoyo womutadzi Baba vangu ndinzwireiwo tsitsi.

Madetembo:

1.Tumai Mweya Musande, kuti andivhenekere nokundizivisa zvandakatadza.
2.Tumai Mweya Musande, kuti ndipfidze matadzo angu nomwoyo wose.
3.Tumai Mweya Musande, kuti nditsunge mwoyo kusakutadzirai pakare .

Chorus:

SIA Ndibatsirei kurwarira matadzo, nokuareurura nechokwadi, garai pandiri, kuti nditange kufambaha kufamba patsva munzira yakarurama.
B Ndibatsirei- kurwarira- reurura nechokwadi garai pandiri - nditange kufamba patsva kufamba patsva yakarurama.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.