Catholic Shona Hymn 32

Anotonga Kristo Ndiye Mambo - T. Nyoni

M· Anotonga Kristo ndiye Mambo
V All Kristo anokunda anotonga Kristo ndiye Mambo

Madetembo:

l.Anoisa rugare munyika yak:e
2.Anogutisa nechidyo chak:anak:a
3.Anotema mirairo yak:e panyika
4.Shoko rake rinoenda kose

Chorus:

B Rumbidza Mambo Jerusarema --- rumbidza -- iwe Zioni
SIA -- Iwe Jurusarema rumbidza Mwari wako iwe Zioni

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.