Catholic Shona Hymn 31

Anoti Mambo- T. Ruvadiki Kamundiya

M· S/A Anoti Mambo
V SIA Ndinoda rudo kwete muteuro --- Kana vava mukutambudzika vachanditsvaga --- Uyai tidzokere kuna Mambo -Ndiye wak:atimwaura --- asi achatiporesa, acbatidzorera hupenyu kuti tigorarama tava vak:e chose.
B: Ndinoda rudo kwete muteuro, Mambo a-no-ti -- mukutambudzika vachanditsvaga, Huyai --- tidzokere kuna Mambo, Nokuti ndiye wak:atimwaura, Nyak:utirova --- achatiporesa, achatidzorera hupenyu kuti tigorarama tava vak:e chose.

Madetembo:

l.Rudo rwenyu runenge gore ramangwanani
2.Runenge dova rinokurumidza kuomeswa nezuva
3.Ndosak:a ndak:avarova namaoko amaporofita
4.Ndak:ava-u -ra-ya namazwi omuromo wangu
5.Nokuti ndinoda rudo kwete miteuro
6.Ndinoda ruzivo rwezvaMwari kwete mipiro inopiswa

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.