Catholic Shona Hymn 27

Anonwa Mvura- J. H Chikomo

M· Anonwa mvura - anonwa mvura
V S Anonwa mvura yorupenyu, hachazova nenyota narini-anonwa mvura --­ haachazova nenyota
BIA Mvura yorupenyu haachazova nenyota narini, anonwa mvura haachazova nenyota

Madetembo:

l.Mwari achaburuka semvura
2.Pauswa hwakagurirwa
3.Madzimambo achauya nezvipo.
4.Madzimambo achavigira Mwari mupiro
5.Kuchava nezviyo zvizhinji pasi pano
6.Zvibereko zvazvo zvichavhunga sedondo

Chorus:

All Anonwa mvuraa haachazova nenyota

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.