Catholic Shona Hymn 26

Anomutevera Achava Nomwenje -PP Hoto

M· Anomutevera
V SIA Achava nomwenje woupenyu anotevera Kristo Mambo
B Achava nomwenje - anotevera Kristo Mambo

Madetembo:

1. Kunyange akarurama oda kuwa haawiswi nokuti Mwari anomutsigira noruoko rwake .
2. Wakarurama ana matambudziko mazhinji asi Mwari anomubatsira. 3.Wakadana Mwari akamunzwa akamurwira panjodzi dzake dzose.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.