Catholic Shona Hymn 23

Angere Musande Maunzwa -S. Tarwirei

M· Angere Musande -e maunzwa V All Angere Musande irni maunzwa naMwari kuzondichengeta mudzinge diyabhori anondinyengedza mundidzivirire kumano ake ndichiri pano pasi Madetembo:

l.Ndinokumbira mugare paneni mundiperekedze mundibatsirewo.
2.Mundiudze zvedenga ndiwo musha waMwari wandinochemera kusvika.
3.Mweya yakaipa inondifurira kuita mano mano okutadzira Mwari.

Chorus:

· SIA --- Murege kundisiya ndisati ndasvika pana Mwari- Angere Musande muregere kundisiya-a
B Angere Musande kundisiya ndisati ndasvika pana Mwari --- Angere Musande kundisiya -ha

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.