Catholic Shona Hymn 22

Anganzi Mururami Ndiani- I Maputsa Nezungai

M· Anganzi mururami ndianiko?
V S · Mururami munhu asingafambi asingafambi panorangana vakaipa asingamiri panzira yavatadzi
B Munhu asingafa-ambi asingafambi asingafambi vakaipa-a panzira yavatadzi

Madetembo:

1. Munhu anofarira mirairo yaMwari.
2. Munhu anofungisisa mirairo yake masikati nousiku.
3.Akafanana nomuti wakasirnwa pahova dzemvura .
4.Mashizha awo haasvavi chinhu chipi nechipi chaanoita chinobudirira .
5.Vakaipa havana kudaro asi vakafanana nehundi inopepereswa .
6.Naizvo vakaipa havangamiri pakutongeswa.
7.Navatadzi havangamiri paungano yavakarurama.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.