Catholic Shona Hymn 19

Amai Vasande VaMwari - WC. Ringisai M

A-mai vasande vaMwari
VS/A Maria Musande hosi yorugare hosi yavanyakufira chitendero munyaradzi wavatamburi tinokumbira mutirevererewo
B Maria Musande hosi yavanyakufira chitendero munyaradzi wavatamburi --- mutirevererewo

Madetembo:

l.Amai vegirasiya raMwari
2 .Amai vatsvene kwazvo
3.Amai makagara muvirigo
4.Amai musina kusvibiswa

Chorus:

SIA Imi makanyanyochena amai vomununuri virigo munokotamirwa chiringiro choururami
B --- Makanyanyochena amai vomununuri --- munokotamirwa chiringiro choururami

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.