Catholic Shona Hymn 18

Amai Muvirigo Vanotiraidza -S. Hwata

 

 

M Amai muvirigo vanotiraidza amai muvirigo vanotiraidza
V All Tiperekedzei patinoteiwa nadhiabhore tiri vana venyu tiudzei togoitei

Madetembo:

l.Amai vomwana Yesu Kristo mwoyo wenyu wakamuchengeta
2.Totevera tsika dzaYesu mwana wenyu kuti tive venyu vechokwadi
3.Kuti tidaro mazuva ese amai tiudzei

Chorus:

SIA Tichitarisa mwana wenyu Yesu achigara pamabvi enyu tinochemera kufanana naye isu vana venyu tiudzei togoitei
B --- Mwana wenyu Yesu achigara pamabv i enyu tinochemera kufanana naye isu vana venyu tiudzei togoitei.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.