Catholic Shona Hymn 16

Alleluya Wakamuka Alleluya Nembiri- Fr E.Ribeiro

 

M ·B Alleluya wakamuka Alleluya nembiri yose
VS/A Ndinoziva muri kutsvaga Yesu wakarovererwa pachipiyaniso haapo pano wakamuka
MB Alleluya wakarnuka Alleluya nembiri yose
VS/A Wawonekwa naMaria alleluya wakamuka wawonekwa naPeter Alleluya wakamuka wawonekwa navadzidzi Alleluya wakamuka

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.