AFM Shona Hymn 65

1.ZVATAPINDA Ishe wedu
Kune imba yako,
Titarire Mwari wedu
Nedzo tsitsi dzako.

2. Imba iya imba yako,
Imba youtsvene;
Ishe uya tisangane,
Utiropafadze.

3.Tinobvuma zvakaipa,
Mberi kwako Ishe;
Tinokukumbira isu,
Zvino mberi kwako.

4. Zvakaipa zvatinazvo,
Iwe unoziva;
Tinochema naizvozvo,
Nayo mweya yose.

5. Tifadzise Ishe wedu,
Noruregerero rwako;
Tipupure Mwari wedu,
Noyu mweya wako.

6. Rotaurwa dama rako,
Ngatirinzwe tose;
Tichiva nomwenje,
Pane nguva dzose.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.