AFM Shona Hymn 66

1.TAURA nesu Ishe wedu,
Utinzwise dama rako;
Taura nemimwoyo yedu,
Utinzwise rudo rwako.

2. Tiri pano mberi kwako,
Tidzidzise Muponisi;
Utidzore, Baba Mwari,
Kudzo dzose nzira dzedu.

3. Inzwa muteuro wedu,
Utipindure netsitsi;
Mutsa nokufunga kwedu,
Tiridise dama rako.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.