AFM Shona Hymn 67

1. FAMBA mangwanangwana,
Famba masikati,
Famba zuva radoka,
Famba pausiku;
Famba nomwoyo mutswene,
Urege kutyiswa,
Upfugame namabvi,
Teura kwaari.

2. Kumbirira shamwari,
Vose unovada;
Kumbirira vavengi,
Rega kuvasiya,
Shure kwazvo kumbira
Chootsvaga oga,
Nero Zita raJesu
Mununuri wako.

3. Kana washaya nzvimbo,
Yokugara woga,
Kana varipo vamwe,
Zvimwe une basa;
Chimutsa moyo wako,
Mwari anokunzwa,
Kufunga kwedu kose
Kunozibwa naye.

4. Kana waona nhamu,
Teura kwaari,
Neparufaro rwako,
Tenda kuna Mwari;
Simba raakatipa,
Rinokuna zvose,
Simba rokuteura
Kuna Mwari wedu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.