AFM Shona Hymn 68

1. BABA wedu wokudenga,
Baba wedu tose,
Une ngoni dzakanyanya,
Kune vanhu vose.

2. Ngaribatwe noutsvene,
Iro zita rako;
Ngarikurumbidze, Ishe,
Navo vanhu vose

3. Ihwohwo umambo rwako,
Ngahuuye ihwo;
Hudzikunde hondo dzako,
Dzigam’chire ihwo.

4. Ngakuitwe kuda kwako,
Kune nyika dzose,
Sezvakunoitiwawo,
Kune denga rose.

5. Nhasi tipe sadza redu,
Rinotikwanira;
Dyisa noupenyu rwedu,
Kwose kudya kwedu.

6. Tiregere zvakaipa,
Nemhosva dzeduwo;
Nesu vane mhosva dzedu,
Tinovarega.

7. Utidzore pakaipa,
Kana tichiidzwa,
Tinunure pakaipa,
Kana tichiidzwa.

8. Ushe hwose ndohwako,
Nemasimba ose,
Nyamba kurumbidza kwako
Hakuchazopera.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.