AFM Shona Hymn 69

1. WAKATORA chipapata,
Ukachimedura
Ukati torai mudye.
Zvomuviri wangu.

2. Jesu watora mukombe.
Wati ngamutende.
Ndochitenderano chitsva.
Pane ropa rangu.

3. Tinotora chipapata,
Totarira iwe;
Tinotora tidye tose.
Tichisuwa Iwe.

4. Tinotora nomukombe
Tichivimba newe,
Tinonwa kwauri tose,
Tichifunga Iwe

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.