AFM Shona Hymn 70

1. MUVIRI wangu wofa,
Unorinda paguva,
Unokwira mweya wangu,
Unopona paguva.

2. Nyama inozodyiwa.
Nehonye pane guva:
Mweya unomusha wawo,
Uri ikoko kudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.