AFM Shona Hymn 71

1. KWASARA makore,
Nenguva shomana,
Tinoenda kuna avo,
Vari kumakuva.

Korus
Mweya wangu Ishe,
Ngaururamiswe;
Ndishambidze pane ropa,
Bisa zvakaipa.

2. Kwasara mazuva,
Atinawo isu;
Shure kwezvo tichaenda,
Kuno Mutongisi.

3.Kwasara nenhamu,
Dzatinogoona;
Tinoenda pasine nhamu,
Nyika yakanaka.

4.Kwasara misodzi,
Nezvo zvinorema;
Tichaonana naBaba,
Pasina kuchema.

5. Kwasara masvondo,
Mazuva matsvene;
Tichamunamata Mwari,
Kune denga rake.

6. Kwasara chinguva,
Achauya Jesu,
Wakambotifira kuti,
Tive noumambo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.