AFM Shona Hymn 10

1.ZADZISA chirewo chako,
Mwari, Ishe wechokwadi;
Ose marudzi enyika
Ngaawane ruponiso.

2.Namabvi kune’i nyika,
Ngaapfugame panewe;
Dzidzamare dzose ndimi
Dzireve ukuru kwako.

3.Tonga, tonga, Ishe Jesu!
Kuuye newe kufara,
Nezvikanganiso zvedu
Tatadzisa yose nyika.

4.Tarira nyika yokwedu,
Urege kuipa kwayo
Urege kutsamwa kwako
Isingafe mhuri yavo.

5.Ramba Ishe tisazvidze
Zvidzidziso zvezwi rako;
Ugozotimutsirira
Tinzwe nechokwadi chako.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.