AFM Shona Hymn 11

1.BABA une simba rose,
Ndiyamure iwe;
Kana wandisiya Iwe
Ini ndoendepiko?

korus
Ndinotenda, ndinotenda, Jesu wandifira,
Ndichaponeswa neropa rake rakakomba.

2.Wakamutuma Munyai,
Kureva kwatiri;
Wakatipa Muponisi
Kutifira isu.

3.O Jesu wakashongedzwa,
Une ngoni huru;
Nokuti wakaroverwa
Pam’chinjikwa uyu

4. Ndinodzokera kwauri,
Une tsitsi iwe;
Zvino ndigam’chire ini
Usipo ndingafe

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.