AFM Shona Hymn 12

1.UYAI , VaKristu,
Nokufara nokukunda;
Uyai, uyai KuBheterehema;
Uyai muone
Ishe wengirosi;
Uyai ngatimutende Kristu Ishe.

2.Mwari wa Mwari
Kuchena kokuchena;
Wazvarwa mukomana waMaria;
Mwari chokwadi:
Mwari pakutanga;
Uyai, ngatimutende, Kristu Ishe

3.Ombai, ngirosi,
Ombai nokufara,
Ombai, vanhu vose kudenga,
Tendai kuna Mwari,
Mwari wokudenga:
Uyai, ngatimutende, Kristu Ishe.

4.Tinomukwazisa,
Wazvarwa iri zuva;
Ngakupiwe Kristu kutenda;
Izwi raBaba,
Zvino wakauya;
Uyai, ngatimutende, Kristu Ishe.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.