AFM Shona Hymn 92

1. WATI iwe Baba wedu
Kuvasika kwako vanhu,
Wasika vari vaviri
Murume nomusikana.

2. Wariburitsa iro ‘zwi
Rimire nanhasi uno,
Munhu ngaachisiya baba
Agare nomukadzi wake.

3. Naivava vatsva vedu,
Murume nomusikana,
Vauya kusvitswa pano
Seyo tsika yezvi rako.

4. Vaitei vave vamwe
Nokubvuma nokuita:
Vati nokugara kwavo
Vayamurane nokuda.

5. Vape simba rinokwana,
Vaibate nzira yako,
Namakore avo ose,
Vachengete mirau, Baba.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.