AFM Shona Hymn 93

1.MUKA , mweya wangu, famba,
Enda kundoita basa;
Rasa nungo dzako, muka,
Inguva yokuteura.

2. Mazuva akapfuura
Nungo dzako, dzakanyanya;
Simuka nhasi chenjera
Kana Mwari achiuya.

3. Taurai mazwi akanaka,
Imba pamwe nengirosi,
Dzinoramba dzichiimba,
Dzinokurumbidza Mwari.

4. Rukurumbidzo ngaruve
Kwauri Ishe kudenga:
Wandichengeta usiku
Wandipamhidzira simba.

5. Ndauyazve kuzopika,
Tive nechitenderano,
Tanda zvakaipa zvangu,
Ndizadze noMweya wako.

6. Tungamira musi uno
Mabasa andinoita:
Nezvifungo namatama
Ndikunamate nazvose.

7. Imi mose pane nyika,
Nemiwo muri kudenga,
Kurumbidzai Mwari wenyu,
Mwanakomana noMweya.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.