AFM Shona Hymn 87

1. NDOUYA kuna Jesu,
Anondifarisa,
Ane tsitsi neni,
Panhamu yangu.

Korus
Ndouya kuna Jesu,
Ndinogofara,
Anoshevedzera
Vaduku seni.

2. Ndouya kuna Jesu,
Anonzwa kwandiri,
Anondida kwazvo,
Wandiyamura.

3. Ndouya kuna Jesu,
Anondibatsira,
Anditungamire
Kunyika yake.

4. Ikoko kudenga
Ndichava mutsvene,
Ndichaona Jesu,
M’ponisi wangu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.