AFM Shona Hymn 94

1.MANGWANANA zvinhu zvose
Zvinotenda Ishe iwe;
Iwe uno’penyu hwose
Nesu takachengwa newe.

2. Iri zuva rinobuda
Richafamba nzira yaro
Iri rinotirevera
Rinoti uri’she waro.

3. No’yu musi wakauya
Wava nokuedza kwawo;
Uyu nawo unoreva,
Unzi uri muiti wawo.

4. Namatenga akakomba
Amire neminamato,
Ayawo anodzidzisa
Achiti uri muchengi.

5. Zvose zvinhu zvatarira
Iwe kose kudya kwazvo;
Zvenge zvinokukumbira
Kwauri Musiki wazvo.

6. Tinogoti Baba wedu,
Tikutende tikukudze,
Iwe M’sununguri wedu,
Newe Mweya Mutsvene.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.